Through the Williwaws to Grytviken

Pelagic Australis battles ferocious seas to reach safe harbor.