Tiara 3900

Can Tiara's new 3900 sportfish compete offshore?