Setzer 80

For fans of Setzer, a semi-custom sportfish.